AKDENİZ TİCARETİNDE LİKYA BÖLGESİ’NİN KONUMU

Lale Yılmaz
3.315 858

Öz


Makalede Akdeniz’de denizciliğin ve ticaret rotalarının gelişimi ile Likya Bölgesi’nin bu alandaki konumu irdelenmektedir. Roma devrinde özellikle Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Anadolu’nun güney kıyılarındaki limanlar arasında önceki devirlerden aktarılan ticaret yolları geliştirilmiştir. Ayrıca Avrupa ülkelerine gerçekleştirilen ticaret ve ulaşım rotaları da belirlenmiştir. Likya Bölgesi coğrafi konumu itibariyle doğu-batı ekseninde birçok deniz yolunun geçtiği limanlara sahipti. Bu liman yerleşmeleri ulaşım ve ticaret bakımından önem taşımaktaydı. Tarihi yazılı ve görsel kaynaklar bölgenin deniz ticaretindeki konumuna ilişkin kanıtlar sağlamaktadır. Bu çalışmada Likya’nın deniz ticareti tarihi ve Likya yerleşmelerinde üretilen ürünler bölgenin önemi kapsamında yeniden değerlendirilmiştir. 


Anahtar kelimeler


Akdeniz 1; ticaret 2; üretim 3; denizcilik 4; Likya 5.

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.44415

Referanslar


Agacanov, S. G. (2006). Selçuklular. (Çev. E. N. Necef, A.R. Annaberdiyev). İstanbul: Ötüken Yayınları.

Avramea, A. (2002). Land and Sea Communications, Fourth-Fifteenth Centuries. The Economic History of Byzantium From the Seventh through the Fifteenth Century. C: 1, s. 57-90, Editör: Angeliki E. Laiou, Washington DC: Dumbarton Oaks.

Aygün, Ç. A. (2012). Andriake Mureks Boya Endüstrisi. (Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), Antalya: Akdeniz Üniversitesi.

Ayönü, Y. (2008). Türkiye Selçuklu Devleti ile Trabzon İmparatorluğu Arasında Karadeniz Bölgesindeki Hakimiyet Mücadeleleri (1204/1243). Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIII/1, s. 15-35, İzmir.

Bass, G. F. (1972). The Earliest Seafarers in the Mediterranean and the Near East, A History of Seafaring, Editör: George F. Bass, New York: Walker and Company.

Bass, G. F. (1987). Underwater Excavation of the Ulu Burun Shipwreck, VIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, C: II, s. 291-302, Ankara.

Blackman, D. J. (1982). Ancient Harbours in the Mediterranean Part II. The International Journal of Nautical Archaeology and Underwater Exploration, 11.3, s. 185-211, y.y.

Braudel, F. (1990). Akdeniz: Mekan ve Tarih, (Çev. N. Erkut). İstanbul: Metis Yayınları.

Çevik, N. (2011). Myra ve Andriake Kazıları 2009: İlk Yıl. 32. Kazı Sonuçları Toplantısı, C: I, s. 403-420, Ankara.

Çömezoğlu, Ö. (2008). Myra’s Place in Medieval Glass Production. ADALYA, XI, s. 287-296, Antalya.

Dalche, P. G. (1995). Carte Marine et Portulan au XII siecle, Liber de Existencia Riveriarum et Forma Maris Nostri Mediterranei. İtalya: Ecole Française de Rome, Palais Farnese.

de Graauw, A. (2013). Ancient Ports and Harbours, Vol: 1, The Catalogue, 3rd Edition, 2013, http://www.ancientportsantiques.com/wp-content/uploads/pdf/AncientPortsVol-I-List.pdf (12.08.2013)

Demirkent, I. (2004). Haçlı Seferleri. İstanbul: Dünya Yayıncılık.

Doğan, M. (2009). Tarihi Coğrafya’da Bir Örnek: Telmessos. Marmara Coğrafya Dergisi, 19, s. 55-68, İstanbul.

Erdem, A. Ü. (2002). Geç Tunç Çağ’da Doğu Akdeniz Ticaret Yolları. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir: Ege Üniversitesi.

Geanakoplos, D.J. (1979). Medieval Western Civilization and the Byzantine and Islamic Worlds. Lexington, Massachusetts, Toronto: D.C. Heath and Company.

Haldon, J. F. (1993). Byzantium in the Seventh Century. Cambridge: Cambridge University Press.

Haldon J. F. (2005). Bizans Tarih Atlası. (Çev. Ali Özdamar). İstanbul: Kitap Yayınevi.

Hendy, M. F. (1985). Studies in the Byzantine Monetary Economy c. 300-1450. Cambridge: Cambridge University Press.

Herrin, J. (2013). Margins and Metropolis: Authority Across the Byzantine Empire. New Jersey: Princeton University Press.

Hohlfelder, R.L., Robert L. Vann. (1998). Uncovering the Maritime Secrets of Aperlae, a Coastal Settlement of Ancient Lycia. Near Eastern Archaeology, 61/1, s. 26-37, http://www.jstor.org/stable/3210674 (10.09.2012)

Hohlfelder, R. L. (2000). Beyond Coincidence? Marcus Agrippa and King Herod’s Harbour. JNES, 59, s. 241-253, http://www.jstor.org/stable/545781 (09.11.2012)

Jones, A. H. M. (1966). Decline of the Ancient World, New York: Longman.

Keen, A. (1993). Gateway From the Aegean to the Mediterranean: The Strategic Value of Lycia Down to the Fourth Century BC. Akten Des II. Internationalen Lykien-Symposions, 6-12 Mayıs, s. 71-78, Wien.

Kollektif. (1997). Topkapı Sarayı ve Venedik Correr Müzesi Koleksiyonlarından XIV.-XVIII. Yüzyıl Portolan ve Deniz Haritaları. İstanbul: İtalyan Kültür Merkezi.

Kretschmer, K. (1962). Die italienischen Portolane des Mittelalters, Hildesheim: Georg Olms Verlagbuchhandlung.

Kuniholm, P. I. - Carol B. Griggs, vd. (2007). Evidence for Early Timber Trade in the Mediterranean. Ed. K. Belke, E. Kislinger, vd. Bizantina Mediterranea, s. 365-385, Weimar, Wien, Köln: Böhlau Werlag.

Laiou, A. E. - Cecil Morrison. (2007). The Byzantine Economy, Cambridge: Cambridge University Press.

Laiou, A. E. (2002). The Byzantine Economy: An Overview, The Economic History of Byzantium, Editör: Angeliki E. Laiou, Washington DC: Dumbarton Oaks.

Laiou-Thomadakis, A. E. (1980/1981). The Byzantine Economy in the Mediterranean Trade System; Thirteenth-Fifteenth Centuries. Dumbarton Oaks Papers, 34/35, s. 177-222, http://www.jstor.org/stable/1291451 (12.11.2011)

Lefort, J. (2002). The Rural Economy, Seventh-Twelfth Centuries, The Economic History of Byzantium, Editör: Angeliki E. Laiou, Washington DC: Dumbarton Oaks.

Lewis, A. (1978). Mediterranean Maritime Commerce: A.D. 300-1100 Shipping and Trade. La Navigazione Mediterranea Nell’Alto Medioevo, s. 481-501, Spoleto: Presso la Sede del Centro.

Lopez, R. S. (1978). Byzantium and the World Around it: Economic and Instituonal Relations. London: Variorum Reprints.

Mansel, A. M. (1984). Ege ve Yunan Tarihi. Ankara: TTK.

Muthesius, A. (2002). Essential Processes, Looms, and Technical Aspects of the of the Production of Silk Textiles, The Economic History of Byzantium, Editör: A. E. Laiou, Washington DC: Dumbarton Oaks.

Oransay, A. (2012). Arykanda Antik Kentinde Madencilik Faaliyetleri ve Maden Eşya Üretimi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, XII/4, s. 141-150, Eskişehir.

Ötüken, S. Y. (2003). Likya Bölgesindeki Kazı ve Yüzey Araştırmaları Çerçevesinde Ortaçağ Seramikleri, ADALYA, VI, s. 233-241, Antalya.

Pliny. (2005-2006). Natural History. (Çev. H. Rackman, D. E. Eichholz). London: Harvard University Press.

Pryor, J.H. (2005). Akdeniz’de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş. Kitap Yayınevi: İstanbul.

Pryor, J.H. (1992). Geography, Technology and War, Cambridge University Press: Cambridge.

Schaefer, Ch. (2000). Bertrandon de la Broquiére’in Denizaşırı Seyahati. (Çev. İ. Arda). Eren Yayıncılık: İstanbul.

Seidler, G. L. (1980). Bizans Siyasal Düşüncesi. (Çev. M. Tunçay). Ankara: A. Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.

Talbot Rice, T. (2002). Bizans’ta Günlük Yaşam. (Çev. B. Altınok). İstanbul: Özne Yayıncılık.

Vryonis, S. (1986). The Decline of Medieval Hellenism in Asia Minor and the Process of Islamization from the Eleventh through the Fifteenth Century. Los Angeles, California: University of California Press.

Zimmermann, M. (1992). Die lykischen Häfen und die Handelswege im östlichen Mittelmeer. Zeitschrift fur Papyrologie und Epigraphik, 92, 201-217, Köln.

Zimmermann, M. (2001). Kleinasiatische Häfen und ihr Hinterland. Wege der Akkulturation an der lykischen Küste.

http://www.ag.geschichte.uni-muenchen.de/dokumente_age/hafenprojekt.pdf (11.11.2013)