EDİRNELİ ŞEVKÎ’NİN ŞAİR ANLAYIŞI

Musa Tılfarlıoğlu
3.097 1.056

Öz


Divân şairlerinin birbirleri ve kendi şairlikleri hakkındaki değerlendirmeleri tezkire yazarlarından başlayıp günümüz edebiyat tarihçilerine kadar herkesin önem verip başvurduğu kaynaklar arasında yer almıştır. Şairler meydana getirmiş oldukları eserlerinde beğenmedikleri şairleri hicv ederek beğendikleri şairleri ise şiirlerine nazireler yazarak düşüncelerini dile getirmişlerdir. Yaptığımız bu çalışmada bir divân şairinin kendi dönemi ve kendi döneminden önce yaşamış şairler hakkındaki düşünceleri Edirneli Şevkî’nin divânında dile getirdikleriyle tespit edilmeye çalışılmıştır.

 


Anahtar kelimeler


Divân şiiri, şair, Edirneli Şevkî

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.17240

Referanslar


KAYNAKÇA

Eyduran Sungurhan, Aysun, Kınalı-zade Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu’ara, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, M. A s.110-646, M. B 2-454.

Ferit, Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Yayınları, İstanbul, 1996.

İsen, Mustafa, Künhü’l Ahbâr’ın Tezkire Kısmı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayını-Sayı:93 Tezkireler Dizisi-Sayı:2, Ankara, 1994.

Karataş, Turan, “Poetik Düşünüşün Klâsik Şiirde Dile Getirilişi: Bâkî Divânı Örneği”, A.Ü Türkiyat Araştırmaları Enstitü Dergisi, Erzurum, 2009, Sayı:39(Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı).

Kaya, Bayram Ali, “Necati Bey’in Şiir Anlayışı”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi 27, İstanbul

Kurumuş, Cengiz Veli, “Nedim’in Gazellerindeki Mahlas Beyitlerinin Şiir ve Şair Üzerine Düşündürdükleri”, I. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi TUDOK 2006(11-13 Eylül) İstanbul Kültür Üniversitesi, Bildiriler, İstanbul-2008.

Latifi, Tezkiretü’ş-Şu’ara.

Öztoprak, Nihat, “Rûhî’nin Şiir Anlayışı”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 12, İstanbul 2005.

Öztoprak, Nihat, Rûhî’nin Şair Anlayışı, Osmanlı Araştırmaları XXVIII, istanbul, 2006.

Sehî Bey, Heşt Bihişt.

Yakar, H. İbrahim, Edirneli Şevkî Dîvânı, Palet Yay. Konya, 2010.