CIRCASSIAN REFUGEES: FUTURE RESIDENTS OF RUMELIA

yakup ahbab
3.697 976

Öz


19 th century was a disastrous year for the Ottoman Empire. The wars and consequences of them in this century were the main causes of the disaster mentioned. The migrations were the most important result of this destruction. Because, the housing problems caused by migration from the Caucasus and to direct them into Rumelia, the state was rather left in a difficult situation. Both Economical and political problems of the Ottomans, refugees wezen't taken enough care and this caused important losses. Althrough the number of refugees has not been know exactly in to day too they were settled dawn in Anatolia, the Balkans and the Middle East, Ottoman Empire also Considened its own benefets when providing these settlement's it was obvicus that Ottoman Empire herd a willing to make use of there people for soluing its political and economical problems. As a result after the migration took place at the second half of the 19th. Century, about 3.000.000 (three millions) people had to leave their country and tody, these people are living in ferty defferent countries.

Anahtar kelimeler


Ottoman, Balkans, Rumelia, Circassian, Refugees

Tam metin:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.11223

Referanslar


Ottoman Archives of the Prime Ministry of the Republic of Turkey

Amedî Kalemi Mektubi Mühimme Evrakı, Cevdet Dâhiliye, Meclis-i Vâlâ Evrakı Zabıt Cerideleri Hülasaları, İrade Şura-yı Devlet, Sadâret Mektubî Kalemi Umum Vilâyât

Newspaper

Takvim-i Vekayi, Tercüman-ı Ahval,

Books and Artıcle

Aydemir, İzzet, Göç (Kuzey Kafkasyalıların Göç Tarihi), Gelişim Matbaası, Ankara 1988, s. 156-157.

Baddeley, John F.,Rusların Kafkasya’yı İstilası ve Seyh Şamil, (Çev. Sedat Özden), Kayıhan Yayınları, İstanbul 1989, s.449.

Eren, A. Cevat, Türkiye’de Göç ve Göçmen Meseleleri Tanzimat Devri İlk Kurulan Göçmen Komisyonu Çıkarılan Tüzükler, Nurgök Matbaası, İstanbul 1996. s.64-66.

Erkan, Süleyman, Kırım ve Kafkasya Göçleri (1878-1908), KTÜ Yayını, Trabzon 1996 s.25.

Fonvill, A, Çerkesya Bağımsızlık Savaşı (1863-1864), (Çev. Murat Papsu), Nart Yayıncılık, İstanbul 1996, s.73.

Habiçoğlu, Bedri, Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler, Nart Yayıncılık, İstanbul 1998, s. 159-162- 363.

İpek, Nedim, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri, TTK, Ankara 1994, s. 3.

Kanat, Sedat, Osmanlı Devleti’ne Yapılan 1864 Kafkas Göçü, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Erzurum 2011, s. 33.

Karpat, Kemal, Osmanlı’dan Günümüze Etnik Yapılanma ve Göçler, Timaş Yayınları, İstanbul 2010, s. 171.

Tepekaya, Muzaffer , “19. Yüzyılın İkinci Yarısında Kırım ve Kafkasya’dan Göç Hareketleri ve Saruhan(Manisa) Sancağı’na Göçler”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, c. VI, Sayı 2, s.470.