8th GRADE CONTENT EVALUATION OF CITIZENSHIP AND DEMOCRACY EDUCATION COURSE BOOK

Yavuz Topkaya
2.758

Öz


The aim of this study is to evaluate the course book of Citizenship and Democracy Education in terms of Social Studies teachers' views. Among quantitative research methods, scanning technique is used in this study. The study is conducted on 75 Social Studies teachers working in Hatay and Niğde in 2013-2014 academic year. A survey which is developed by Güven (2010) about the course book of 8th grade Citizenship and Democracy Education is applied for Social Studies teachers and SPSS 16.0 statistic program is used for analyzing the data.

According to data, it is obtained that 8th grade course book of Citizenship and Democracy Education is sufficient enough in many aspects. However, it is inferred from the data that educational attainments fail to develop scientific thinking method and they also fail to lead students to research and to observe, concepts are not suitable for students' levels, preparatory work is unable for students to think enough, information fails to structure in mind and finally assessment and evaluation questions are insufficient for determining information, ability, attitude and values.


Anahtar kelimeler


Citizenship, the curriculum of Citizenship and Democracy Education Lesson, Course BookDOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.55164

Referanslar


Akçay, C. (2003). Küreselleşme, eğitimsel yoksunluk ve yetişkin eğitimi. Milli eğitim dergisi, 159,4.

Alpan, G.B. (2004). Ders kitaplarındaki grafik tasarımın öğrenci başarısına ve derse ilişkin tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Altun, M., Arslan, Ç. ve Yazgan, Y. (2004). Lise matematik ders kitaplarının kullanim şekli ve sıklığı üzerine bir çalışma. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 131-147.

Argüden, Y. (2008). Küreselleşmeyi yönetebilmek: Küresel vatandaşlık eğitimi. Önce Kalite Dergisi, 40-42.

Aslan, C. ve Karaman Kepenekci, Y. (2008). Human rights education: A comparison of mother tongue textbooks in turkey and france. Mediterranean Journal of Educational Studies, 13(1), 101-124.

Buergental, T. (1995). International human rights. USA: West Publishing.

Ceyhan, E. ve Yiğit, B. (2004). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Coşkun, H. (1996). Eğitim teknolojisi ve kültürlerarasi eğitim bağlamında ilköğretim ikinci sınıf türkçe ve almanca ders kitaplarının içerik sorunları. Türkiye ve Almanya'da İlköğretim Ders Kitapları, Ankara: Türk-Alman Kültür İşleri Kurulu Yayın Dizisi.

Gemalmaz, S. (2001). Ulusalüstü insan hakları hukukunun genel teorisine giriş. İstanbul: Beta Basım A.Ş.

Genç, S. Z. ve Kıncal R. Y. (2005). Hayat bilgisi dersi ünitelerindeki vatandaşlık insan hakları ve demokrasi eğitimi ile ilgili hedeflerin analizi. XIV. Eğitim Bilimleri Kongresi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Fakültesi, Denizli.

Gerard, F. M. (2003). Les Manuels Scolaires d'Aujourd'hui, De l'Enseignement Àl'Apprentissage, Option, No: 4, http://www.fmgerard. be/textes/option.html, s.27-28. adresinden 27.10.2011'de alınmıştır.

Giannangelo, D. M. and Kaplan, M. B. (1992). An analysis and critique of selected social studies textbooks. Reproductions supplied by EDRS, Memphis City Schools TN.

Güven, S. (2010). İlköğretim hayat bilgisi dersi ders ve öğrenci çalışma kitaplarının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim, 35(156), 84-95.

Güven, S. ve Şahin, İ. F. (2011). Vatandaşlık ve insan hakları eğitimi dersi öğretmenlerinin nitelikleri ve karşılaştıkları problemler: Erzincan ili örneği. Doğu Coğrafya Dergisi, 8(10), 213-226.

Kanlı, U. ve Yağbasan, R. (2004). Proje-2061'in ışığında fizik ders kitaplarının eğitimsel tasarımına eleştirel bir bakış. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 123-155.

Karaman Kepenekci, Y. (2000). İnsan hakları eğitimi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Karaman Kepenekçi, Y. (2008). Eğitimciler için insan hakları ve vatandaşlık. Ankara: Ekinoks Yayıncılık.

Karasar, N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.

Kılıç, A. ve Seven, S. (2005). Konu alanı ders kitabı incelemesi. Pagem AYayıncılık, Ankara.

MEB (2011). İlköğretim 8.sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi öğretmen kılavuz kitabı. Ankara: Devlet Kitapları.

Nakiboğlu, C. (2008). Deneyimli kimya öğretmenlerinin ortaöğretim kimya ders kitaplarını kullanımlarının incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 91-101.

Oğuzkan, F. (1993). Eğitim terimleri sözlüğü. Ankara: Emel Matbaacılık.

Sezer, Ö. (2005). İlköğretim 1. kademe türkçe ders kitaplarinda değerlerin incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Şeker, M. (2013). 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitaplarının öğrenme stilleri açısından incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1, 51-62.

Toprak, T. (1993). İlkokul ders kitaplarının öğretim programlarına uygunluğunun değerlendirilmesi (Adana İlinde Bir Araştırma). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

TTKB. (2010). Vatandaşlık ve demokrasi eğitimi dersi öğretim programı. http://ttkb.meb.gov.tr/program2.aspx adresinden 15 Ocak 2011 tarihinde alınmıştır.

UNESCO (2009). Étude Comparative de Manuels Scolaires dans le Cadre du Dialogue Euro-Arabe, Coordonnée conjointement par les Commissions française et marocaine pour l‟UNESCO, DocumentPréparatoire,http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/doc/Texte_ vers_fra.doc adresinden 27.10.2011'de alınmıştır.

Ünal, F. (2012). Ortaokul 8. sınıf vatandaşlık ve demokrasi eğitimi öğretim programı ve ders kitaplarında insan hakları üzerine bir çözümleme. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 110-127.

Yalın, H. İ. (1996). Ders kitaplarının değerlendirilmesi. 6. Milli Eğitim Sempozyumu, 4-5 Ekim, Kütahya.

Yavuz, G. A. (2007). İlköğretimde kullanılan ders kitaplarının öğretime yardımcı unsurlar açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.