Fatih Sultan Mehmet Dönemi Sırbistan Seferleri

İlhan TÜRKMEN
4.742

Öz


Özet

Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra Sırbistan'ı ilk hedef olarak seçmiştir. Fatih'e gelinceye kadar Türk orduları, birçok defa Sırbistan'a girmiştir. 1444 yılında imzalanan Segedin Anlaşması ile Sırp Despotu Brankoviç Sırp topraklarına yeniden hakim olmuştur. Yeni maceralara girmek istemeyen Sırp Krallığı 1448 yılındaki II. Kosova savaşında tarafsız kalsa da, Osmanlı'nın sıkışmasından istifade ederek bazı topraklarını işgal etmekten de geri kalmamıştır. Fatih Sultan Mehmet'in Osmanlı tahtına geçmesinden sonra da durum pek farklı olmamıştır. İstanbul'un fethinden sonra Fatih'e elçi gönderen Sırp Despotu Brankoviç, Osmanlı'ya itaatini arz ederken, diğer yandan Macar kralı ile ittifak arayışları içerisindedir. Osmanlı padişahı da Balkanlarda yapılan fetihlerin kalıcı olması ve Orta Avrupa'nın hakimiyet altına alınabilmesi için Sırbistan üzerine sefer yapmak gerektiğini düşünmektedir. Bu amaçla Fatih döneminde Sırbistan'a seferler düzenlenmiştir.


Anahtar kelimeler


Sırbistan; Belgrad; Fatih Sultan Mehmet; George BrankoviçDOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.39145

Referanslar


Ahmet Bahaüddin, Cizyedar-zade Tarihi, Esat Efendi (Süleymaniye Kütüphanesi) No:2403

Aşık Paşazade; Tevarih-i l-i Osman, Matbaa-i mire, 1332

Bertrandon de La Broquiere; Bertrandon de La Broquiere'in Denizaşırı Seyahati, çev: İlhan Arda, Eren Yayınları, İstanbul 2000

Dukas; Bizans Tarihi, çev. VL. Miroğlu, İstanbul Matbaası, 1956

Enverî, Düstûrname-i Enverî, (Haz: Necdet Öztürk), Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2003

Gelibolulu Mustafa lî; Künhü'l-Ahbar, c:II, (Fatih Sultan Mehmet Devri) (Haz: M. Hüdai Şentürk), TTK, Ankara, 2003

Hoca Saadettin Efendi, Tac'üt-Tevarih, c.II, neşr. İsmet Parmaksızoğlu, Kültür Bakanlığı, 1979

İbn-i Kemal; Tevarih-i l-i Osman, VII. Defter, (Hazırlayan Şerafettin Turan), TTK, Ankara 1991

İdris-i Bitlisî, Heşt Bihişt, VII, Sa'di Terc., Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi (TMSK), No:196

Kıvamî; Fetihname, (Haz.C. Vedat Uygur), İstanbul, 2007

Kritovulos; Kritovulos Tarihi, (çev: Ari Çokona), Heyemola Yayınları, İstanbul 2012

Kritovulos; Tarih-i Sultan Mehmed Han-ı Sani, (Karolidi Terc.) İstanbul 1328

Mevlana Mehmed Neşrî, Cihannüma, neşr. Necdet Öztürk Çamlıca Yayınları, 2008

Oruç Bey, Oruç Bey Tarihi, neşrç Necdet Öztürk, Çamlıca Yayınları, 2008

Rûhî; Rûhî Tarihi, neşr.Yaşar Yücel, Halil E. Cengiz, TTK, 1992

Tursun Bey; Tarih-i Ebu'l-Feth (Haz:Mertol Tulum), İstanbul 1977

Diğer Eserler

AKIN, Hicran Yusufoğlu, “II. Murad ve Fatih Sultan Mehmed'in Belgrad Kuşatmaları Üzerine Kaynak Değerlendirmesi” X. Türk Tarih Kongresi, TTK, 1993, ss.1159-1169

BABINGER, Franz, Fatih Sultan Mehmet ve Zamanı, Oğlak Yayınları, İstanbul, 2008

CEZAR, Mustafa, Mufassal Osmanlı Tarihi, c.1, TTK, Ankara, 2010

CLOT, Andre, İki Kıtanın ve Denizin Hükümdarı Fatih Sultan Mehmed, çev. Necla Işık, Doğan Egmont Yayıncılık, 2012

DİRİMTEKİN, Feridun, “Belgrad'ın İki Muhasarası”, İstanbul Enstitüsü Dergisi, II, İstanbul 1956

HAMMER, J. V., Büyük Osmanlı Tarihi, c:II, Üçdal Neşriyat, 1993

İNALCIK, Halil, Osmanlılar ve Haçlılar, Alfa Yayınları, 2014

JORGA, Nicolea, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi, c.2, çev. Nilüfer Epçeli, Yeditepe Yayınları, 2012

TANSEL, Selahattin, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed'in Siyasî ve Askerî Faaliyeti, TTK, Ankara 1999

TÜRKMEN, İlhan, “II. Murad'ın Belgrad Muhasarası”, History Studies, 6/1, Ocak 2014, s.189- 198

TÜRKMEN, İlhan, “Osmanlı Devleti'nin Emrinde Bir Sırp Despotu: Stefan Lazareviç” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6/28, Güz 2013, s.451- 458

TÜRKMEN, İlhan, XVI. Yüzyılda Belgrad Kazası, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2014

ZINKEISEN, Geschicte Des Osmanischen Reiches in Europa, c:II, Gotha 1845