569 NoluŞerr'iyye Siciline Göre Afyonkarahisar Şehrinin Siyasi, Sosyal ve Ekonomik Durumu (AccordingtoŞeriyye Sicil No 569 of the City of the Afyonkarahisar Political, SocialandEconomicSituation)

mehmet biçici
2.712

Öz


Özet

Şer'iyye Sicilleri, Osmanlı Devleti arşiv belgeleri içerisinde gerek muhteva gerek belge açısından son derece önemli kaynaklardandır. Son yıllarda sicil defterlerin önemi daha iyi anlaşılmış ve siciller üzerindeki çalışmalar artmaya başlamıştır. Şer'iyye Sicilleri'nde, ait olduğu bölgenin fiziki, idari, iktisadi, kültürel ve sosyal yapısı ile ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. Osmanlı Devleti tarihiyle ilgili genel bilgilere de ulaşmak mümkündür. 569 No'luKarahisar-ı Sahib Sancağı Şer'iyye Sicili ait olduğu tarih itibariyle (1845) dönemin iktisadi, kültürel ve sosyal yapısına ışık tutması bakımından önemlidir. Şer'iyye Sicilleri konusunda yapılan çalışmalar dört grupta toplanmaktadır: I-Değerlendirme çalışmaları, II- Defter tanıtımı, III- Transkripsiyon, IV-Karşılaştırmalı hukuk tarihi çalışmaları şeklindedir.

Bu çalışmada hukukî açıdan şeriyye sicillerinde bulunan belgeler ele alınmış ve 569 nolu Karahisar-ı Sahib defterin tanıtımı yapılarak defterde bulunan belge çeşitleri irdelenmiş, konularına göre tasnife tabi tutulmuş ve bu belgelere göre Karahisar-ı Sahib'in idarî ve fizikî yapısı, iktisadî ve kültürel yapısı ve sosyal yapısına dair bilgiler değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şer'iyye Sicilleri, Osmanlı Devleti, Karahisar-ı Sahib

 

Abstract

Join studies Şer'iyye Sicilleri, Ottoman document srequired in terms of content need an extremely important document is the source. By this time, enough research has been done on there cord said. In recent years, a better understanding of the importance of register sand studies began to increase on record. Şer'iyye courts in the regions where it belongs physical, administrative, economic, cultural and social structures, as they contain important information regarding general information about the history of the Ottoman possible to reach. We're working on the starboard Karahisar-ı Sahib belongs to the Şer'iyye Sicilleri No. 569 as of the date ( 1845 ), especially in this era of economic, cultural and social structure is important to shedlight on. Studies about “Şer'i” Court Records are collected in four groups: I- evaluationstudies, II- book presentation, III-Transcription, IV –Historical study of comparative law are in the form.

In this study kind of work done will increase our knowledge of Ottoman history. Only Karahisar-ı Sanjak-i Sahib presence of 189 book sand have worked at all, except a few of them, reveals the importance of the matter. In this regard we Anadolu University Language-History and Culture Directorate of Researchand Application Center established within the Şer'iyye Sicilleri Commission of the important results of the studies that have been conducted, we hope, will be taken.

 

KeyWords Ş er'iyye Sicilleri, OttomanEmpire, Karahisar-ı Sahib


Anahtar kelimeler


Şer'iyye Sicilleri, Osmanlı Devleti, Karahisar-ı SahibDOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.13160