ATATÜRK DÖNEMİ SAĞLIK POLİTİKALARI VE UYGULAMALARI/Healtu policies and its applicaion in the Ataturk Era

Ali Gürsel
4.254

Öz


 

Ulusal Kurtuluş Savaşı sonucunda, cumhuriyetin ilk yıllarında en büyük sorun bulaşıcı hastalıklara karşı mücadele idi. Bu yıllarda savaşların neden olduğu sosyo-ekonomik problemler her konuda olduğu gibi sağlık konusunda da mücadeleyi güçleştiriyordu. Yurt içinden ve yurt dışından gelen her türlü bulaşıcı hastalıklara karşı etkili önlemler ve tedbirler alınarak, bunların yayılmasının önüne geçilmiştir. Hükümetlerin aldıkları bu tedbirler sayesinde bir zamanların korkutucu olan salgın hastalıkları veba, kolera, trahom, verem ve tifo günümüzde artık görünmez olmuştur.

 

Abstract

At the end of the National Liberation War and the early years of Republican period, the most important problem was to fight against endemic diseases. İn these years, the war was making difficult to fight against health problems like other socio-economic problems caused by the war, Inadequacy of healthy human resources was also a main problem. Bffective measures implemented by the state against the diseases coming from domestic and international processes significantly reduced the effects of these diseases. Thanks to the measures taken by the governments, fatal disease like cholera, plague, tuberculosis, trachoma have disappeared now.


Anahtar kelimeler


Cumhuriyet, Bulaşıcı Hastalıklar, Koruyucu SağlıkDOI: http://dx.doi.org/10.17067/ams.59950

Referanslar


KAYNAKÇA

Akay, Necmettin, Osmanlı İmparatorluğu Sağlık Örgütlemeleri ve Sosyal Kuruluşlar,

Ankara,1982.

Atatürk, Mustafa Kemal, T.B.M.M Zabıt Ceridesi, C, 18.

Aydın, Erdem, “Selçuklulardan Osmanlıya ve Cumhuriyete kadar Devlet Sağlık ilişkisi” Türk Kültürü Dergisi, C. 34, s. 394, Ankara,1996.

Brockington F, The History of Public Health, ed. Oxford Unıversity press 1975

Düstur 3. Tertip, C. 11.

Fişek, H. Nusret, Halk Sağlığına Giriş, Hacettepe Üniversitesi Dünya Sağlık Örgütü Hizmet Araştırma ve Geliştirme Yayını, Ankara, 1985.

Gürkan, K. İsmail, Selçuklu Hastaneleri, Ankara,1974.

Gürsoy, Gencay, ”Sağlık”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, C. 6, İstanbul, 1983.

Gökay, Fahrettin Kerim, “Sağlık ve Sosyal Yardım Cephesinde On beş Yılın Manası” Tıbbiyeler Bayramı,( 14 Mart ) İstanbul, 1938, s.17-21.

Koçer, Hasan Ali, Türkiye'de Modern Tıp Eğitimi ve Gelişimi (1773-1923), İstanbul,

Öztek, Z. Sağlık Alanına Damgasını Vuran Behçet Uz île Son Söyleşi, Actüel Medicine, Cilt 2, Sayı 7 Temmuz 1994, s. 14-18.

Öztürk, Yusuf-Güney, Osman, Atatürk Dönemi Sağlık Politikası, Erciyes Üniversitesi

Tıp Fakültesi Dekanlığı, Yayım No:2, Kayseri, 1991.

Refik Saydam Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin Çalışmaları, Sağlık Dergisi C. 22, SSYB Yay. Ankara, 1948.

Sağlık Hizmetlerinde 50. Yıl SSYB, Ankara, 1973.

Şehsuvaroğlu B.N., İstanbul'da 500 Yıllık Sağlık Hayatımız, İstanbul,1953.

T.B.M.M. Konunun Mecmuası, C. 1, Düstur 3. Tertip, C, 1-4.

T.B.M.M Zabıt Ceridesi, İçtima, C. 18.

T.B.M.M. Kavanin Mecmuasi, C.22.

T.C. SİCİLİ Kavanini, C. 21.

T.C. Sicilli Kavanini, C. 6.

T.C. Sicili Kavanini, C. 4.

Unat, E. Kadri, “Osmanlı İmparatorluğunda Aşı ve Serum Hazırlayan Müesseseler”, Türk Tıp Alemi Dergisi, C.1, sayı:2, (Nisan-Mayıs) 1970, s. 144-156.

___________, Enfeksiyonlar Bilimi ve Klinik Mikrobiyoloji Dünya ve Türkiye'de 1850'den

Sonra Tıp Dallarındaki İlerlemenin Tarihi, İstanbul, 1988.

Uz, Dr. S.Behçet. “Büyük Millet Meclisi'nde S.S.Y,B. 1948 Yılı Bütçe Konuşması” Sağlık

Dergisi, C. 22, 1, Ocak 1948.

Yıldırım, Nuran, “Tanzimat'tan Cumhuriyete Koruyucu Sağlık Uygulamaları” Tanzimat'tan Cumhuriyete Türkiye Ansiklopedisi, C. 5. İstanbul, 1985, s.. 1319-1338.

ZABIT Ceridesi C. 1, Düstur 3. Tertip, C. 1-4.